โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
หมู่ที่ 5 ถนนมะกรูด  ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์ 073337667
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนราวพร รัตนเรืองสี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางเตือนใจ จันทร์ไสย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางลายนี ดะชิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางหัสสน๊ะ บูสะมัญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางกัลยา อาทรกิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอัสมา สาเมาะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางนุรมา อีแต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางหทัยทิพย์ ไวยวุฒิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางฉัตรชนก บุญประกอบ
ครู คศ.2

นางสาวยุวดี เอียดทุ่งคา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวดรุณี มณีสังข์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกาลทิพย์ ถิ่นนา
ครู คศ.2

นางนิรามัย แป้นมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอินชญาดา อภิภควิชญ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวฮาญาตี หยีมะยิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4