โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
หมู่ที่ 5 ถนนมะกรูด  ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์ 073337667
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางบุษกร มะโรหะบุตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวสมจิรา คงดำ
ครู คศ.2

นางสายใจ สุวรรณนิมิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางซาสนีย์ เจะอุบง

นางสาวรัชนก พงษ์กาบ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสิริรัตน์ แก้วทองประคำ เดชกมล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวนิตอนงค์ คงฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวพิมมาศ พรหมพันธ์
ครู คศ.2

นางรุซนา มาลัยสนั่น
ครู คศ.2