โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
หมู่ที่ 5 ถนนมะกรูด  ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์ 073337667
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางซูรียาตี อัศศอลีฮีน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางขวัญใจ โกสุธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวทัตชญา สุวรรณมณี
พนักงานราชการ

นายณภัคปภัต หวานเปราะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวรอฮานา หมะประสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นายณัฐวุฒิ เนาวสินธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวธัญวรรณ เต็มแขก
พนักงานราชการ

นางสาวอัฟเซาะ หะยีนาแว