โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
หมู่ที่ 5 ถนนมะกรูด  ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์ 073337667
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางภาสินี ศิลปะชีวานนท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเจษฎา บุญประกอบ
ครู คศ.2

นายอดุลย์ นิลสมุทร
ครู คศ.2

นางสาวอุไรพร แซ่เง้า
ครู คศ.2

นางพิชากรณ์ มณีราช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางหทัยทิพย์ ไวยวุฒิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางอรอรุณ จินดาวรรณ์
พนักงานราชการ