โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
หมู่ที่ 5 ถนนมะกรูด  ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์ 073337667
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพิชากรณ์ มณีราช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางฉัตรชนก บุญประกอบ
ครู คศ.2

นางสาวพิมมาศ พรหมพันธ์
ครู คศ.2

นางสาวณัฐญา ศรีวิรมย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวรอฮานา หมะประสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นางนิตติยา ล้วนกล้า
ครู คศ.2

นางนริศรา มณีสัย
ครูอัตราจ้าง