โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
หมู่ที่ 5 ถนนมะกรูด  ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์ 073337667
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจำนงค์ ไชยศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางธนาธิป ไชยจรัส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวขนิษฐา จันทร์ประเสริฐ
ครู คศ.2

นางสาวธัญพร นาคน้ำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางวันดี ชูชัยทยากุล
ครู คศ.2

นางฉัตรทิชา คารวพงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวซาณีต่า ดอมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวณัฐญา ศรีวิรมย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวมนธิญา แซ่ต่าง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

Miss Joanne Kate Jordan

Miss Margart Rochie M.Fordan

Miss Zenaida G.Baruis

Miss Jean A.Molleno

Miss Rubiegen Fuentespina

Miss Jodie Acquisa Monteras

Mr Keemed Rocjarch G persigas

Mrs.Rosalie Nacua