โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
หมู่ที่ 5 ถนนมะกรูด  ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์ 073337667
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญสม ทองศรีพราย
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิเยง เจ๊ะเดร์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายตติยะ ฉิมพาลี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตตินันท์ ตินตะชาติ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเวทย์ แก้วละเอียด
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด ระเด่นอาหมัด
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ พรหมสมบูรณ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณธนา ไฝสีดำ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญทีป เยี่ยงพฤกษาวัลย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ เนาวสินธ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ตัวแทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสมิทธิ สกุลรัตน์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ตัวแทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายบันเทิง ล่องจันทร์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกสิทธิ์ ปิยประเสริฐศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนันทธรรมวุฒิ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายธำรงศักดิ์ ตันนิยม
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี